José Carreras Leukaemia Foundation

Benvolgut company/a de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC),

En primer lloc, esperem que hagis pogut gaudir d'uns dies de vacances ben merescudes;)

A través del present email volem fer-te arribar el Manual d'estil i indicacions de l'IJC per tal que et pugui ser d'utilitat en les teves comunicacions tant internes com externes.

En concret, et facilitem l'accés a:

1. Un document anomenat Manual d'estil en el què hi trobaràs les principals aplicacions del logotip, tipografies, indicacions d'estil i contactes. Accés al document en català.

2. Els diferents logotips, plantilles de Word i signatures de email. Descarregar Wetransfer (els fitxers estaran disponibles per descarregar durant 2 setmanes).

Per qualsevol dubte sobre els logotips o la identitat corporativa pots consultar a:

Harvey Evans - hevans@carrerasresearch.org - 93 554 30 54

Fundació Josep Carreras - Departament de Comunicació

Alexandra Carpentier de Changy / Marta Fernández

comunicacio@fcarreras.es - 93 414 55 66

Per acabar, és important que tinguis present que, a l'hora de emprar el nom de l'IJC en articles, sempre utilitzarem el nom en anglès: Josep Carreras Leukaemia Research Institute.

Gràcies per la teva atenció.

Afectuosament,

 

Prof. Evarist Feliu

President de la Comissió Delegada de l'IJC

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear partner of the Josep Carreras Leukaemia Research Institute (IJC),

First of all, we hope you've been enjoying some well-deserved holidays;)

With this email we would want to send you the IJC Style guide. We hope you will find it useful for your internal and external communications.

Specifically, we are providing you with access to

1. A document called Style Guide in which you'll find the main applications of the logo, fonts, style guidelines and contacts. (Access to the document en English)

2. Different logos, Word templates and email signatures. (Download via Wetransfer the files will be available to download during two weeks).

For any questions about the logos and corporate identity you can contact:

Harvey Evans - hevans@carrerasresearch.org - 93 554 30 54

Josep Carreras Foundation - Communication Department

Alexandra Carpentier de Changy / Marta Fernandez

comunicacio@fcarreras.es - 93 414 55 66

Finally, it is important to note that when you write the name of the IJC in articles, you should always use the English name: Josep Carreras Leukaemia Research Institute.

Thank you for your attention.

 

Prof. Evarist Feliu

President of IJC Delegate Comission