El Registre Espanyol de Donants de medul·la òssia ha gestionat més de 10.000 trasplantaments de progenitors hemopoètics (cèl·lules mare de la sang)

 El programa que gestiona les dades del REDMO arriba a la xifra de 10.006 trasplantaments de cèl·lules mare sanguínies realitzats a pacients espanyols o estrangers que no disposaven d'un donant compatible entre els seus familiars

► Les recerques que realitza el REDMO les finança el sistema sanitari públic. Des de 1994, la Fundació Josep Carreras en coordinació amb l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) s'encarrega de la seva gestió, gràcies a un conveni amb el Ministeri de Sanitat

► Les patologies més habituals per a sotmetre a un trasplantament de progenitors hemopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) són la leucèmia i els limfomes, tots dos càncers de la sang

 

El Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), acaba de superar els 10.000 trasplantaments de cèl·lules mare sanguínies, realitzats gràcies a la seva tasca per a localitzar un donant (o una unitat de sang de cordó umbilical) anònim a tot el món.

Les recerques s'inicien sempre a petició de l'equip mèdic que tracta el pacient quan aquest no disposa d'un donant compatible entre els seus familiars. El REDMO està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per tant, pot accedir als donants voluntaris i a les unitats de sang de cordó umbilical disponibles al país. Així, les recerques es realitzen tant a l’Estat espanyol com a la resta del món, a través del Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia, que compta amb més de 34 milions de donants. A ells se sumen les més de 750.000 unitats de sang de cordó umbilical emmagatzemades arreu del món

A casa nostra, el temps mitjà de localització d'un donant compatible és de 32 dies.

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) va ser creat per la Fundació Josep Carreras el 1991, amb l'objectiu d'aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que precisaven d'un trasplantament de medul·la òssia per a la seva curació i no tenien un donant familiar compatible, poguessin accedir-hi mitjançant una donació de medul·la òssia procedent d'un donant voluntari no emparentat. Amb els anys, a la medul·la òssia es van afegir la sang perifèrica i les unitats de sang de cordó umbilical criopreservades en els bancs de cordó umbilical, facilitant encara més l'accés a aquest tipus de trasplantament.

 

INTEGRACIÓ EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

El ple desenvolupament del REDMO es va assolir el 1994 amb la seva integració a la xarxa assistencial pública del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la signatura del primer Acord Marc entre la Fundació Josep Carreras i el Ministeri de Sanitat, a través de la Organització Nacional de Trasplantaments (ONT). En aquest Acord s'estableix que el REDMO és responsable de la gestió de la base de dades dels donants voluntaris espanyols, de la recerca de donants compatibles pels pacients espanyols i de la coordinació del transport de la medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical des del lloc d'obtenció al centre de trasplantament. A més, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració amb totes les comunitats autònomes per a garantir la coordinació en les tasques de recerca de donants no emparentats i obtenció i transport del producte.

Les recerques que realitza el REDMO es financen amb pressupostos del sistema sanitari públic, concretament dels hospitals que les sol·liciten. Així mateix, les dades dels donants anònims que gestiona en coordinació amb l'ONT pertanyen als sistemes sanitaris autonòmics.

El Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) és l'únic programa oficial a l’Estat espanyol encarregat de gestionar les recerques de donant de cèl·lules mare de la sang no emparentat per a tots els pacients que ho requereixen i estan ingressats en un centre públic espanyol que realitza trasplantaments d'aquestes característiques.

 

DADES DESTACABLES DES DE 1994

► Les coordinadores de recerques del REDMO han localitzat a 1.413 donants de cèl·lules mare de la sang espanyols que han donat per a pacients espanyols.

► Les coordinadores del departament de donants del REDMO, en col·laboració amb els centres de referència de la donació distribuïts en tot el territori, han gestionat 3.172 donacions de donants de cèl·lules mare de la sang espanyols que s'han enviat per oferir una oportunitat a pacients estrangers.

► Les gestions del Registre de Donants de Medul·la Òssia han facilitat que 5.421 donacions de cèl·lules mare de persones anònimes de l'estranger hagin arribat a pacients del nostre país.

Gràfica: Les donacions de progenitors hematopoètics poden ser extretes mitjançant punció de la medul·la òssia del donant, mitjançant extracció de la sang perifèrica del donant o gràcies a les cèl·lules d'una unitat de sang de cordó umbilical. A més, en alguns casos, alguns pacients trasplantats requereixen d'una segona "donació" del donant anònim de limfòcits o Boost CD34 +.

El Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia col·labora amb més de 100 hospitals espanyols, incloent-hi els centres de tercer nivell acreditats per a la realització de trasplantaments de precursors hemopoètics de medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical de donant no emparentat.

El REDMO rep, a més, sol·licituds de recerca de donants espanyols compatibles per a pacients estrangers cursades pels registres d'altres països.

Actualment, el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia compta amb gairebé 400.000 donants de medul·la òssia tipificats i més de 70.000 unitats de sang de cordó emmagatzemades.

Les patologies més habituals per sotmetre a un trasplantament de progenitors hematopoètics (medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical) són la leucèmia i els limfomes, tots dos càncers de la sang.

Pàgina web actualitzada 02/04/2020 17:25:44