Avantatges fiscals

La solidaritat de les empreses ofereix avantatges a nivell fiscal, amb la finalitat d'incentivar la col·laboració en projectes socials.

Fundació Josep Carreras és una entitat no lucrativa acollida a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, reguladora del "règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge".

  • Articles 17, 18 i 20 Llei 49/2002. Quan l'empresa fa un Donatiu (donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, que no es comuniquen per part de l'empresa), es beneficia d'una deducció de fins a un 35% en la quota íntegra de l'Impost de Societats, amb un límit del 10% sobre la base imposable. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.
  • Donatius purs i simples: 35 %
  • Donatius purs i simples a la mateixa entitat durant al menys 3 anys: 40 %
  • Límits deducció base liquidable: 10%
  • Article 25 Llei 49/2002. Quan una empresa signa un conveni de col·laboració empresarial per activitats d'interès general, la quantitat donada es considera una despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius posteriors. És una activitat no subjecta a IVA i permet la comunicació de l'acord segons s'estipuli en el conveni.
  • Article 6. Contractes de patrocini publicitari. Les ajudes econòmiques realitzades a una entitat no lucrativa en virtut d'aquests contractes (definits a l'article 24 de la Llei 34/1998 general de publicitat), seran considerades despesa deduïble de la base imposable de l'Impost de Societats, sense límit de quantitat. És una activitat subjecta a IVA per considerar-prestació de serveis, deduïble íntegrament per l'empresa excepte en casos especials.
Pàgina web actualitzada 09/11/2022 10:23:26