L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, conjuntament amb l’Institut Català d’Oncologia, participa en un estudi que ha portat a l’aprovació d’un nou fàrmac com a tractament de rescat de la leucèmia limfoblàstica aguda

El Dr. Josep Mª Ribera és hematòleg, especialista en leucèmia limfoblàstica aguda de l’adult (LLA) i cap de la Unitat d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Molt recentment ha participat com a investigador de L’ICO i de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras en un assaig clínic (fase II) d’abast mundial per tal de valorar el tractament amb un medicament nou, el Blinatumomab*, en pacients de leucèmia limfoblàstica aguda de precursors B en recaiguda. Gràcies als resultats d’aquest estudi publicat a Lancet Oncology recentment, en el qual han participat 189 malalts adults de diversos centres internacionals, l’agència americana del medicament (FDA) ha aprovat el seu ús de forma estàndard fa algunes setmanes.

Els malalts susceptibles de rebre aquest tractament són pacients adults diagnosticats de leucèmia aguda limfoblàstica (LAL) refractària (resistent al tractament convencional) o en recaiguda. L’administració de Blinatumomab, un anticos monoclonal biespecífic, ha demostrat un índex de resposta completa en el 43% dels malalts. 

Actualment s’està portant a terme un estudi en fase III que compara el Blinatumomab amb la millor quimioteràpia de rescat que reben aquests pacients actualment, per tenir l’aprovació definitiva del Blinatmomab en malalts amb LAL refractària o en recaiguda. En aquest assaig també participen l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i l’Institut Català d’Oncologia de Badalona.

Properament es sotmetrà al Blinatumomab a aprovació per l’agència europea del medicament (EMA).

* +info: Blinatumomab es un anticòs monoclonal biespecífic, anti CD3 i anti-CD19, que es fixa a la cèl·lula leucèmica (CD19 positiva) i al limfòcit T citotòxic (CD3 positiu), de manera que el limfòcit T mata directament la cèl·lula leucèmica.  Això demostra l’alta eficàcia de l’immunoteràpia en la leucèmia limfoblàstica aguda, tal com passa amb altres neoplàsies hematològiques.

 

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40