La recerca del donant compatible

1. Petició d'inici

En tot procés de recerca, la Fundació Josep Carreras, a través del seu programa REDMO, actua com a Centre Coordinador entre totes aquestes entitats implicades en el programa de trasplantament de donant de progenitors hematopoètics no emparentat.

Tota petició d'inici de recerca ha d'arribar al REDMO/Fundació Josep Carreras procedent d'un Centre Mèdic i avalada pel facultatiu que atén el malalt. Aquest emplenarà un formulari amb totes les dades necessàries del pacient (edat, diagnòstic, història clínica resumida, etc.) i específicament les seves característiques del tipatge HLA* mitjançant dictamen emès per un laboratori acreditat. En termes generals, al nostre país tota petició d'inici de recerca ha de ser autoritzada per la Coordinació de Trasplantaments de la Comunitat Autònoma des d'on està tramitada.

REDMO porta a terme recerques de donants per a pacients tant espanyols com estrangers. En aquest últim cas, la petició es rep a través del Registre Nacional del país on resideix el malalt o, en el seu defecte, a través d'un Hospital autoritzat per efectuar trasplantaments no emparentats. REDMO està connectat per via informàtica amb els principals registres mundials per a la tramitació de totes les recerques enviades i rebudes.

* Tipatge HLA: Tècnica de laboratori que permet la identificació de molècules (antígens) HLA sobre els limfòcits (i també sobre les plaquetes) d'una persona. El principi de la reacció és relativament senzill, però la seva realització requereix diverses hores i la lectura dels resultats és delicada. Els Antígens Leucocitaris Humans - HLA són molècules que es troben als glòbuls blancs (o leucòcits) de la sang i a la superfície de gairebé totes les cèl·lules dels teixits d'un individu. La seva funció és reconèixer el propi i l'aliè i asseguren la resposta immune, capaç de defensar l'organisme d'alguns agents estranys que generen infeccions.

2. Control de la petició

Una vegada es rep la petició d'inici de recerca, és revisada en tots els seus punts per la Coordinació del Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras. Si falta alguna dada rellevant per poder començar la recerca, la Coordinació cursa la corresponent reclamació al metge sol·licitant. Si les característiques del pacient no compleixen la normativa vigent (per exemple en matèria de diagnòstic, edat, etc.), se sol·licita al metge que obtingui la deguda autorització d'un Comitè d'Experts a través de l'Organització Nacional de Trasplantaments. Després d'aquests tràmits, i una vegada aprovada, la petició passa a les Coordinadores de Recerca del REDMO.

En termes generals, durant tot el procés de recerca la relació entre metges sol·licitants o trasplantadors i personal REDMO ha de ser freqüent i molt àgil. Des de REDMO s'intenta facilitar el contacte participant, quan escau, en diferents Congressos Mèdics i Reunions tant a nivell nacional com a internacional.

3. Llançament de la recerca

Amb aquest terme, ens referim a l'inici efectiu del procés de recerca. Les dades completes codificades del pacient són registrades en la base de dades de REDMO, i enviades immediatament a tots els Registres internacionals. Es pot destacar que REDMO forma part des de 1995 d'una xarxa telemàtica que engloba els principals registres mundials, i que permet l'accés automatitzat a més de 34 milions de donants de medul·la òssia i més de 700.000 i unitats de sang de cordó umbilical a tot el món*. El contacte amb els restants països amb menor nombre de donants s'efectua per fax o correu electrònic.

De forma simultània, el programa REDMO, que inclou les dades de tots els donants voluntaris de l'estat espanyol, realitza un sofisticat algoritme de recerca i comparació, i ofereix un llistat, per ordre de major a menor identitat, de tots els donants i unitats de sang de cordó umbilical espanyols potencialment compatibles amb el pacient en recerca.

* Es pot consultar la llista de Registres a escala mundial a la WORLD MARROW DONORS ASSOCIATION.

4. Valoració dels resultats

Per regla general, els resultats internacionals de la recerca per a un determinat pacient es reben en un termini no superior a dos dies, considerant les respostes automàtiques on-line i les rebudes per altres mitjans. En tots els casos els donants de medul·la òssia o les unitats de sang de cordó umbilical apareixen ordenats en funció de la seva identitat amb el malalt, la qual cosa facilita la seva posterior valoració pels coordinadors de recerca.

El procés de valoració està regit per normatives oficials vigents i es basa principalment en criteris immunològics. Així, es considera com el millor donant aquell el tipatge del qual és més complet i més similar al del malalt. Si existeixen diversos donants d'iguals característiques, es valoren altres paràmetres, com el sexe, l'edat, etc.

Aquest procés previ permet obtenir un grup de donants idonis o potencialment idonis que passaran a la següent etapa d'"activació".

* Es pot consultar la llista de Registres a nivell Mundial a Bone Marrow Donors Worldwide: www.bmdw.org

5. Activació de la recerca

En l'etapa d'activació, els coordinadors de les recerques sol·liciten mostres dels donants que han considerat més idonis. En el cas en el qual el donant no sigui tipat en alta resolució*, és necessari demanar aquest pas previ abans de la mostra. El Registre corresponent (en cas d'un donant espanyol seria el propi REDMO) al donant enviarà la mostra directament al laboratori de l'hospital on és ingressat el pacient. El laboratori esmentat ha d'enviar el resultat a REDMO.

Si el donant està tipat en alta resolució, només quan REDMO disposi d'aquest resultat, decidirà si s'ha de sol·licitar o no mostres del donant.

Després d'obtenir les anàlisis de les mostres d'aquests donants, es selecciona el més idoni i s'envia una proposta de donant al facultatiu de l'hospital trasplantador.

* TIPATGE EN ALTA RESOLUCIÓ: Tipatge realitzat per tècniques de l'ADN.

6. Gestió de la donació

És el facultatiu del pacient que necessita el trasplantament qui pren l'última decisió en funció de la idoneïtat del donant, de l'estat físic del pacient, etc. Si considera que el donant proposat per REDMO és idoni, omple la sol·licitud de petició de donant junt amb una proposta de dates i altres característiques necessàries.

Posteriorment, el Registre es posa d'acord amb el donant i organitza una cita per al seu examen mèdic. Si el donant és espanyol, REDMO serà qui gestioni aquest pas. Després de rebre els resultats de l'examen mèdic i si el donant es troba en condicions de fer efectiva la donació i la reafirma, el centre trasplantador començarà el condicionament del pacient.

Si el donant és estranger, en el cas de REDMO, el registre ofereix als hospitals trasplantadors la possibilitat de contractar un servei de courier a través d'una empresa externa a la Fundació Josep Carreras per portar la medul·la al país. Tota entrada de progenitors hematopoètics es confirma després de demanar permís al Ministeri de Sanitat perquè les cèl·lules puguin entrar al país.

Després de la donació, REDMO fa un seguiment del pacient durant un determinat temps.

Tras la donación, REDMO hace un seguimiento del paciente durante un determinado tiempo.

Pàgina web actualitzada 30/03/2022 15:28:49