Les doctores Ruth M. Risueño, Mayka Sánchez i Tanya Vavouri de l’IJC reben una subvenció de 100.000 € cada una com a reconeixement de les seves trajectòries professionals

El Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat té un programa estatal d’ajuts per incentivar la incorporació estable de doctors (IED) que tenen una trajectòria cientificotecnològica destacada. Aquests ajuts neixen amb el propòsit de donar continuïtat als objectius del Programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora (Programa I3).

El programa I3 és un reconeixement a aquells investigadors que han gaudit d'un Ramon i Cajal i que han passat una avaluació positiva.

D'acord amb l’informe d'avaluació d’aquest 2016, les Dres. Ruth M. Risueño, Mayka Sánchez i Tanya Vavouri de l’IJC han rebut aquest reconeixement que els atorga 100.000 € per a tres anys i que ajuda a cobrir el salari del cap de grup.

El grup de la Dra. Ruth M. Risueño se centra en la recerca de noves teràpies per a cèl·lules mare leucèmiques. Durant aquests cinc anys, han descrit tres famílies de fàrmacs que potencialment tenen activitat antileucèmica. A més d’identificar-los, van poder estudiar les rutes de senyalització responsables de la supervivència de les cèl·lules mare leucèmiques.

Conèixer les bases biològiques que governen la leucèmica permet ampliar el ventall de dianes terapèutiques amb potencial efectivitat. El fet d’identificar nous fàrmacs amb efectes antileucèmics al laboratori possibilita iniciar els estudis preclínics necessaris per poder, en un futur proper, provar aquests fàrmacs en clínica.

L'equip de la Dra. Mayka Sánchez centrat en l'estudi del metabolisme del ferro. Encara que només necessitem petites quantitats de ferro, és essencial per a un creixement cel·lular normal i gaudir d'una bona salut. La deficiència de ferro produeix anèmia i, d'altra banda, la sobrecàrrega de ferro crea canvis en els teixits que condueixen a la seva inflamació, a la mort cel·lular, a la disfunció d'òrgans i, en ocasions, a patir càncer. 

El grup de la Dra. Sánchez porta a terme la recerca en diversos nivells. D'una banda, estudia els mecanismes del metabolisme del ferro i els gens que l'afecten. Aquests estudis poden donar lloc al descobriment de noves malalties del metabolisme del ferro rares. Una altra línia de recerca tracta de dissenyar, millorar i dur a terme noves proves genètiques destinades a l'avaluació del ferro en pacients amb hemopaties malignes.

La recerca de la Dra. Tanya Vavouri es focalitza en el camp de la regulació genètica, epigenètica i la cromatina. En el seu grup de recerca analitzen computacionalment les dades genòmiques que o bé estan disponibles en les bases de dades públiques o bé s’han generat en col·laboració amb altres grups de recerca. Així mateix, també estudien un fàrmac anomenat decitabina, que normalment s'utilitza per al tractament de certs pacients amb síndromes mielodisplàstiques, canvia la regulació de gens i per conseqüència la funció cel·lular.

Pàgina web actualitzada 04/02/2020 13:13:40