Novetats - Edifici Campus GTiP

Novetats Novembre 2015

Obra civil:

  • A nivell de façanes, s’ha finalitzat pràcticament la totalitat de la col·locació de panells prefabricats GRC de façanes est i nord, així com bona part de l’atri central. Per altra banda, s’ha avançat en la col·locació d’envidraments del mur cortina de la façana principal (sud).
  • S’ha finalitzat el projectat d’aïllament interior de les façanes i s’està treballant en la col·locació dels extradossats interiors de plaques de guix laminar.
  • S’ha instal·lat bona part de l’estructura de mampares divisòries interiors, alhora que s’ha iniciat la col·locació dels panells d’acabat de les mampares de la primera planta.
  • S’ha avançat puntualment en l’execució de cel rasos.

Instal·lacions:

  • La maquinària i acabats de tots els ascensors estan pràcticament enllestits.
  • S’ha iniciat la instal·lació interior de gasos.
  • Els principals treballs de canalitzacions, cablejats i conductes es troben pràcticament finalitzats i s’ha iniciat la col·locació d’elements terminals.
  • S’està treballant en la instal·lació de la sala de calderes i sala de bombes principal (a planta coberta).
Pàgina web actualitzada 15/03/2019 10:38:14