Programa Farreras Valentí

El "Programa Farreras Valentí" neix amb la idea de promoure i recolzar la docència en el camp de l'Hematologia, i com a conseqüència de la fusió entre la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia i la Fundació de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí. Aquest fusió respon al fet que ambdues entitats tenien objectius quasi be coincidents, sempre havien col·laborat estretament, i compartien alguns membres dels seus respectius Patronats.

Si bé la Fundació de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí va ser creada el 1988, els seus orígens es remunten al 1957 quan, a instàncies del Prof. Pedro Pons, es va crear l'Escola Professional d'Hematologia, per donar categoria de grup d'excel·lència als professionals dedicats a l'assistència integral i especialitzada dels pacients hematològics a l'Hospital Clínic de Barcelona. En reconeixement a la tasca desenvolupada, el Dr. Pedro Pons va delegar la direcció d'aquesta Escola en el Dr. Farreras Valentí, veritable líder del grup des de feia anys. El 1969, desprès de la sobtada mort del Dr. Farreras, el seu successor en la direcció de l'Escola, el Prof. Ciril Rozman, va aconseguir del Ministeri d' Educació i Ciència la denominació d'"Escola Professional d'Hematologia Farreras Valentí" i, un any desprès, es va crear el "Patronat de l'Escola d'Hematologia Farreras Valentí", constituït per destacades personalitats de la societat civil de Barcelona, amics del malaurat Dr. Farreras, i professionals de la medecina. Aquest Patronat es vas crear com a forma d'establir un pont entre la societat civil i la "Escola Professional de Hematologia Farreras Valentí" i va ser el nucli de la futura Fundació.

Pàgina web actualitzada 09/07/2019 16:37:14