Sistema de Gestió de Qualitat

El Sistema de Gestió de la Qualitat implantat a la FUNDACIÓ INTERNACIONAL JOSEP CARRERAS (FIJC) segueix els requisits de la Norma ISO 9001 i permet:

  • Demostrar la capacitat per proporcionar de forma coherent activitats que satisfan els requisits dels seus grups d’interès i els requisits reglamentaris aplicables.
  • Augmentar la satisfacció dels grups d’interès a través de l’aplicació del sistema, incloent els processos per a la millora continua.

*per grups d’interès entenem: pacients, comunitat científica, autoritats sanitàries, sòcis, empreses, amics, donants, col·laboradors i la societat en general.

El Sistema de Gestió de la Qualitat segueix la següent estructura:

Els Documents Principals són:

El Codi Ètic i Codi de Bon Govern, Codi de Conducta, Manual de Prevenció del Blanqueig de Capital, Manual de Prevenció Penal.

L’Organigrama, la Descripció de cada lloc de treball, la taula d’habilitacions del personal i el protocol de Benvinguda a les noves incorporacions.

•El Pla Estratègic que assegura es porten a terme pel compliment de la missió i dels seus objectius i programes descrivint les accions necessàries a tots els nivells.

•El Dossier d’Indicadors i la Memòria Anual determina, recopila i analitza les dades escaients per demostrar la idoneïtat i l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i per a avaluar on pot realitzar-se la millora continua del sistema. S’inclouen les dades generades del resultat del seguiment i mesura i de qualsevol altra font pertinent.

•El Mapa de Processos, a través de la implantació de les accions de millora contínua per conservar la qualitat, tant en les àrees tècniques, administratives o operatives.

•La Matriu d’Avaluació Riscos enumera els riscos que pot tenir cada procés, avalua la seva probabilitat i gravetat i proposa les accions per reduir o eliminar-los.

Els Procediments Generals descriuen la forma específica per portar a terme una activitat o un procés assegurant l’efectiva planificació, operació i control en cada lloc de treball, estan enumerats en el Manual de Qualitat

Els Procediments Operatius Estandarditzats descriuen la forma específica per portar a terme una activitat o un procés del REDMO.

Els Registres són la base de comprovació de la correcta implantació del sistema de gestió de la qualitat, proporcionant una evidència objectiva de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Els més destacats són:

  • Registres de la formació continua, pla de formació, certificats, valoracions,..
  • Informes de qualitat i incidències amb les accions correctives
  • Resultats d’auditoria
  • Informes de compliment i de gestió
  • Actes de reunió
  • Seguiment i resultats de les mesures, per exemple el Dossier d’Indicadors,…

Per determinar si el Sistema de Gestió de la Qualitat és conforme amb els requisits i si es manté eficaçment, anualment es realitza una Auditoria Interna.  A la vegada, l’Auditor Intern és auditat per un Auditor Extern.

Pàgina web actualitzada 11/02/2022 12:08:56