Sistema de medició d'impacte

La missió de la Fundació es porta a terme desenvolupant el seu Pla Estratègic, i en concret, implementant els tres Programes d'Activitat decidits pel Patronat.

  1. Suport a la recerca científica
  2. Recerca de donants no emparentats per a trasplantaments de medul·la òssia
  3. Serveis socials: pisos d'acollida, atenció al pacient, divulgació

El que una activitat concreta es configuri com a Programa de la Fundació obeeix a diferents criteris:

  • Necessitat detectada
  • Capacitat de donar resposta de manera eficaç
  • Coordinació amb el sistema públic de salut, de recerca i de serveis socials
  • Possibilitats econòmiques i tècniques

Aquest procés es porta a terme per part del Patronat amb l'objectiu d'aconseguir un impacte positiu en favor dels pacients. Implica seleccionar quines activitats no és possible abordar per estar ja cobertes, per estar fora de l'abast dels recursos, per implicar un risc de dispersió dels mitjans materials i humans i, en conseqüència, per no ser susceptibles d'exercir un canvi apreciable.

El mesurament de l'impacte dels nostres Programes es porta a terme de diverses formes, fonamentalment mitjançant mètriques quantificades i divulgades, així com mitjançant acreditacions i avaluacions externes.

Suport a la recerca científica

Beques i Ajudes

La concessió, renovació i avaluació de les Beques i Ajudes concedides s'ha dut a terme per part dels Comitès Científics Nacional i Internacional en base, fonamentalment, a les publicacions generades.

Mesura d'impacte: Es comptabilitza l'anomenat "Factor d'Impacte" i "Factor h" corresponent a cada publicació, segons estàndards acceptats internacionalment en la comunitat científica. En l'actualitat, tal comesa es porta a terme pel Secretari Tècnic de la Fundació.

 

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Acreditació: L'Institut ha estat avaluat positivament (qualificació B +) en dues ocasions (2014 i 2018) per un Comitè Científic Internacional designat per l'organisme CERCA, de la Generalitat de Catalunya. Aquesta avaluació engloba tant aspectes científics com de gestió: producció científica, atracció de talent, desenvolupament professional, gestió de plataformes i infraestructures, gestió econòmica, impacte en entorn social.

Mesura d'impacte: L'Institut publica les seves Memòries en què es detalla, entre altres aspectes, la variable fonamental que acredita el compliment de la seva missió, la producció científica: Publicacions científiques

L'Institut té previst aconseguir en breu termini altres certificats de qualitat en investigació que l'habilitin per a tot tipus de convocatòries nacionals.

Cerca de donants no emparentats per a trasplantament de medul·la òssia

Autorització: El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) està registrat i autoritzat com Establiment de Teixits d'acord amb la legislació vigent: VEURE AQUÍ.

Acreditació nacional: El Registre està reconegut des de 1994 com a únic registre nacional mitjançant Acuerdo Marco amb el Ministeri de Salut. Disposa de Convenis amb cadascuna de les comunitats autònomes que gestionen el Sistema Nacional de Salut. ACCÉS AL ACUERDO MARCO.

Acreditació internacional: REDMO forma part de World Marrow Donors Association (WMDA) i disposa del certificat de qualitat de la mateixa.

Mesura d'impacte: Els paràmetres crítics de l'impacte del Registre són la quantitat de recerques de donant no emparentat culminades amb èxit, així com la durada de les mateixes. Totes aquestes dades, la seva evolució i altres indicadors quantitatius i qualitatius es mostren a la Memòria Anual de Redmo i en la Memòria anual de la Fundació.

Serveis socials. Pisos d'Acollida i Atenció al pacient. Divulgació

Pisos d'acollida:

-Verificació de l'impacte

-Certificat de bona execució

Mesura d'impacte: ocupació dels pisos i consultes ateses, de les quals s'informa en la Memòria Anual.

Divulgació

Acreditació: Web acreditada per Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i per Health on the Net (HON Code).

Mesura d'impacte: veure mètriques en apartat següent

 

Altres mesures d'impacte

A més de les mesures d'impacte dels programes que desenvolupen la Missió fundacional, l'equip porta a terme seguiments mensuals, trimestrals i semestrals de tot tipus d'indicadors, especialment els referits al suport social i econòmic, així com a la freqüentació de les nostres xarxes socials . L'índex del dossier d'indicadors és el següent:

o Resum resultats i tendències del període

o Socis: actius, altes i baixes del període, recaptació, classificació per canal de captació, piràmide d'edat, penetració per Comunitat Autònoma, imports més habituals, fidelitat per canal, rendibilitat inversió en captació per canal, i de; campanyes recuperacions, recobraments, reactivacions; anàlisi de les baixes per motius

o Donatius puntuals: recaptació, segmentació per tipus de canal de captació, piràmide edat, segmentació per Comunitat Autònoma

o Accions de fidelització: índexs d'obertura de comunicats, anàlisi per campanya, rendibilitat accions d'increment de quota per segment, conversió de leads

o Herències i llegats: captació, tramitació i liquidació

o Campanyes SMS: resultats i indicadors de conversió a soci

o Actes benèfics: en tramitació, finalitzats, resultats econòmics, repercussió, promoció nous canals

o Botiga on line: resultats, vendes

o Aliances corporatives: empreses patrocinadores de campanyes de comunicació, d'aportacions variables, empreses sòcies. Captació i fidelització. Accions de prospecció

o Comunicació: emissió de comunicats en xarxes socials (Facebook, Blog, Twitter, Instagram) i en mitjans de comunicació convencionals, publicacions aconseguides, abast, mencions, interaccions

o Màrqueting en xarxes socials: accés a la Web, origen per país, pàgines més visitades, evolució seguidors en xarxes

o Qualitat: Mapa de processos actualitzat, processos revisats, projectes de millora en marxa, informes de qualitat, actualització anàlisi de riscos, avanç en implantació ERP

o Formació: continguts, participants i valoracions

o Tecnologies de la informació: projectes de millora, grau de realització dels mateixos              

Pàgina web actualitzada 01/03/2022 11:45:46