Què son les cèl·lules sanguínies?

Per a una millor comprensió d'aquesta malaltia, cal conèixer les cèl·lules sanguínies i les seves funcions.

La sang està constituïda per un líquid denominat plasma i tres classes de cèl·lules, cada unes de les quals té una funció específica.

Els glòbuls blancs o leucòcits són la defensa del cos contra les infeccions i les substàncies estranyes que hi puguin entrar. Per a defensar el cos adequadament, és necessari que existeixi una quantitat suficient de glòbuls blancs capaços de donar una resposta adequada, arribar al lloc on se'ls necessita i, després, destruir i digerir els microorganismes i substàncies perjudicials. A l'igual que totes les cèl·lules sanguínies, són produïdes a la medul·la òssia. Es formen a partir de cèl·lules precursores (cèl·lules mare) que maduren fins a convertir-se en un dels cinc tipus principals de glòbuls blancs: els neutròfils, els limfòcits, els monòcits, els eosinòfils i els basòfils. Una persona produeix aproximadament uns 100.000 milions de glòbuls blancs al dia.

Els glòbuls vermells, també anomenats hematies o eritròcits, s'ocupen de transportar l'oxigen dels pulmons als teixits, i de portar de tornada el diòxid de carboni dels teixits cap als pulmons per a la seva expulsió. Les hematies donen a la sang el seu color vermell característic.

Les plaquetes o trombòcits col·laboren en la coagulació de la sang quan es produeix la ruptura d'un vas sanguini.

 

Totes les cèl·lules de la sang són el resultat de la diferenciació i maduració de les cèl·lules mare, també denominades progenitors hematopoètics. En l'adult, les cèl·lules mare es localitzen a la medul·la òssia, substància tova i esponjosa que es troba en l'interior dels ossos.

En condicions normals, les cèl·lules es produeixen de forma controlada a mesura que el cos les necessita. L'alteració d'aquest equilibri origina diverses malalties; unes es deuen a una insuficient producció de totes les cèl·lules sanguínies (aplàsia medul·lar) o d'algun tipus específic d'aquestes (eritroblastopènies, amegacariocitosi, agranulocitosi); altres són causades per la producció de cèl·lules incapaces de realitzar les funcions que els són pròpies i en quantitats insuficients (síndromes mielodisplàstiques) i, finalment, altres són degudes a la producció de cèl·lules canceroses en grans quantitats (leucèmies).

Pàgina web actualitzada 10/03/2022 15:56:37