Govern Corporatiu

En la mesura en què demanem ajuda a la societat per poder seguir avançant en la nostra missió, el nostre deure és donar una resposta clara, detallada i transparent del destí de la solidaritat que se'ns confia, treballant en tot moment amb professionalitat, rigor i coherència.

És per això que seguim una sèrie de lleis, controls i indicadors que asseguren aquest compromís.

• Estem subjectes a la legislació vigent sobre Fundacions de la Generalitat de Catalunya: Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del libre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i Llei 21/2014, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

• Estem subjectes també a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

• Des de la Fundació Josep Carreras apliquem la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, disposant d'un manual on es descriuen els procediments i mesures de control establertes per a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

• Hem elaborat un codi ètic i de bon govern que es pot consultar aquí:

Codi Ètic i de Bon Govern

• Hem elaborat un codi de conducta que es pot consultar aquí:

Codi de conducta

• L'Acord del 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors aprova el Codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d'inversions temporals. En una reunió ordinària del 27 d'abril de 2004, el Patronat de la nostra Fundació va aprovar un Codi de Conducta. Des d'aquella data, en cada Junta de Patronat, aquest ha rebut la informació sobre el compliment del Codi i ha disposat els suports documentals relatius a les inversions realitzades en l'exercici. Pot consultar aquí:

Codi de conducta d'inversions financeres

• Per últim, també fem visible l'acord de relació entre la Fundació Josep Carreras i el Sr. Josep Carreras Coll, de 1994.

Acord Fundació i Sr. Josep Carreras

La Fundació Josep Carreras també és membre de les següents organitzacions:

Pàgina web actualitzada 13/09/2023 18:26:09